FAQ’s

Bekijk de veelgestelde vragen die mogelijk uw vraag kunnen beantwoorden.

Hoe kan ik mijn kind inschrijven?

De inschrijvingsprocedures staan uitgeschreven op onze website. Als erkende school is de school genoodzaakt de (lokale) regelgeving te volgen. Er worden daarop geen uitzonderingen gemaakt.

Moet mijn kind een IQ-diagnose hebben?

Dat mag geen voorwaarde zijn om in te schrijven in onze school. Het is echter soms wel handig om zicht te hebben op deze gegevens. Soms raden we ouders aan om een IQ-test te laten doen, maar in de meeste gevallen is dat niet nodig.

Kan mijn kind komen proberen?

We kunnen helaas niet ingaan op deze vraag. Heel wat ouders vragen dit en het zou de draagkracht van een klaswerking overstijgen. In bepaalde gevallen kan een ouder met kind langskomen na het afronden van de lesactiviteiten. Dat is steeds na overleg en met toestemming van de directie.

Hoe weet ik dat mijn kind past in dit pedagogisch project?

Net zoals je kiest voor bijvoorbeeld een Steiner- of Freinetmethodiek, zo kies je voor ons pedagogisch project. Het is aan de ouder om de denkoefening te maken. Op onze website staan enkele indicaties waarbij een kind gebaat is met ons onderwijs.

Als mijn kind reeds versneld is, wordt het dan teruggeplaatst op leeftijd?

We schrijven een kind in volgens de loopbaan dat het op dat moment heeft afgelegd. We gaan enkel vertragen na overleg met de ouders.

Ik zou graag stage lopen in een Arkadesschool. Kan dat?

Dat kan zeker. We hebben soms ook stagiaires vanuit opleidingen als orthopedagogiek, ergotherapie, readaptiewetenschappen enz. Mail naar de betrokken vestiging om een afspraak te maken.

Kan ik de school bezoeken?

Aangezien we geen voltijdse permanentie hebben op onze secretariaten en de directie bovendien haar tijd verdeelt over de 3 vestigingen, is het niet aangewezen om de school zonder afspraak te bezoeken. De leerkrachten zijn tevens aan de slag met de leerlingen en kunnen zich zelden vrijmaken. We proberen schoolbezoeken te bundelen tijdens infomomenten en/of opendeurdagen. We kunnen zelden ingaan op individuele vragen.

Maken we als niet-inwoner van Gent of Houthalen kans om ons kind in te schrijven in een Arkadesschool?

Inwoners van de steden Gent en Houthalen krijgen voorrang. Dat is niet de keuze van de school maar is te wijten aan de aanmeldingssystemen die in de betrokken gemeenten of steden van toepassing zijn. We betreuren dit enorm. We hopen door voldoende plaatsen vrij te maken dat iedereen een plaatsje krijgt.

Met welke CLB’s wordt er samengewerkt?

We hebben een erg fijne samenwerking met het Vrije CLB. Voor iedere Arkadesschool is er een CLB-team samengesteld.

Wanneer kan mijn kind in de loop van het schooljaar instappen in een Arkadesschool?

De regelgeving schrijft voor dat je iedere dag van school kan veranderen. Aangezien we projectmatig werken, adviseren we voor de lagere school om in te stappen bij de start van een nieuw project. Dat is ongeveer driewekelijks. Doorgaans starten nieuwe projecten ook na een schoolvakantie op. Voor de kleuters is dit in samenspraak met de leerkracht.

Wordt de huidige school op de hoogte gebracht van het feit dat we ons kind hebben ingeschreven in een Arkadesschool?

Neen. Het is aan de ouders om de huidige school hiervan op de hoogte te stellen. Dit is echter geen verplichting maar getuigt wel van een wederzijds respect. Een schoolwijziging doorheen het schooljaar wordt doorgegeven van zodra het kind effectief schoolloopt bij ons.

Starten er ook kleutergroepen op in de vestigingen van Gent en Houthalen?

Voorlopig niet. Dat heeft te maken met de infrastructuur die niet afgestemd is op kleuters. Naar de toekomst is het de betrachting van de school om kleuteronderwijs in alle vestigingen in te richten.

Wat na het zesde leerjaar?

In Houthalen kunnen de leerlingen kunnen doorstromen naar de 1A+-klas. Dat is geen voorwaarde, maar de meeste leerlingen kiezen hier zelf voor.

Ons kind stelt het goed op school. Waarom zouden we dan overstappen naar een Arkadesschool?

Je kiest voor een pedagogisch project. Als je er de meerwaarde van inziet, dan hoeft er geen twijfel te zijn. We vinden het jammer dat ouders vaak willen instappen wanneer de onderwijsnoden niet meer vervuld geraken. Dan hebben we vaak te maken met kinderen die hun vertrouwen in onderwijs al kwijtgeraakt zijn en waarbij bepaalde ‘leerschade’ op te merken is. Als school is het dan moeilijker om dit allemaal terug recht te trekken. Doorgaans slagen we in dit opzet, maar het heeft veel meer tijd nodig en dat is jammer.

Wat zijn belangrijke verschillen met het regulier onderwijs?

De voormiddagen zijn vooral cognitief gericht. De leerstof wordt sneller aangeboden en er wordt standaard verdiept. In de namiddagen krijgen we ruimte vrij om ander vakken aan te bieden zoals accentlessen, die focussen op sociale en emotionele vaardigheden of die leren zicht te krijgen op het eigen functioneren. Verder is de projectmatige verwerking van leerstof specifiek, ook al wordt dit vooral in methodescholen ook aangeboden. Een project duurt gemiddeld 3 weken en sluit telkens af met een rapport. Dat maakt dat er veel meer rapporten zijn per schooljaar. Tijdens de projecten wordt zo goed als alle leerstof binnen het projectthema aangeboden. Dat maakt dat de transfer naar de werkelijke wereld kan gemaakt worden. De leerstof wordt door het team zelf samengesteld. Er worden geen bestaande lesmethodes gebruikt. In de namiddagen krijgen de leerlingen niet steeds les van hun klasleerkracht. De leerkrachten schuiven door en geven les binnen een vakdomein waarvoor ze kiezen en waarin ze zich willen verdiepen. Soms doen we ook beroep op gastdocenten. Iedere maandag is er spreekuur voor de ouders bij de leerkrachten. We willen op die manier zo dicht mogelijk bij de opvoeding en de beleving van het kind staan. Opvoeden doen we immers samen. Waarin de Arkadescholen zich nog distantiëren, zijn de kleine klasgroepen. We wenden werkingsmiddelen aan om dit te realiseren. Op die manier kunnen we nog beter onderwijs op maat aanbieden.

Welke leerplannen worden gebruikt?

We maken gebruik van de leerplannen van ZILL.

Hoe weet ik of mijn kind zich thuis zal voelen op een Arkadesschool?

Niemand heeft een glazen bol. We kunnen enkel meegeven dat de leerlingen erg goed gedijen in onze scholen. Dat heeft vooral te maken met het vertoeven onder gelijkgestemden en de leernoden die ingevuld worden.

Gaan Arkadesleerlingen op uitstap of meerdaagse uitstap?

We organiseren daguitstappen. Soms doen we dat met de 3 vestigingen samen indien mogelijk. Zo werden de leerlingen van groep 3 tijdens het projectthema ‘het dier’ uitgedaagd om een voorstelling voor te bereiden met een leerling van een andere vestiging. Tijdens het gezamenlijke bezoek aan de zoo van Antwerpen brachten ze samen hun resultaten voor hun klasgenoten. We gaan jaarlijks ook op meerdaagse uitstap in de vorm van zee- of bosklassen.

Waarom graadsklassen?

Vanaf schooljaar 2019-2020 zullen we wellicht in de scholen in Herentals en Gent enkel de eerste graad apart inrichten per leerjaar. Vanaf de tweede graad behouden we de graadsklassen. We merken dat de invloeden van de verschillende leeftijden positief kunnen aangewend worden. Het is ook niet erg om een leerling te vertragen omdat die steeds bij een deel van de groep blijft.

Wat is de visie rond versnellen?

We proberen een kind zo lang mogelijk op leeftijd te houden door onderwijs op maat aan te bieden. We versnellen bij voorkeur niet. We zien in onze scholen eerder een noodzaak aan vertragen dan aan versnellen.

Organiseert de school vervoer van en naar de school?

Neen. Dat is praktisch niet haalbaar omdat de leerlingen komen vanuit alle hoeken van de provincies. We moedigen wel het carpoolen aan.

Is er voor- en naschoolse opvang?

Ja, in iedere vestiging is dat voorzien. Voorschoolse opvang kan doorgaans vanaf 7u15 maar is afhankelijk per vestiging. Naschoolse opvang is er doorgaans tot 18u30 maar is ook hier vestigingafhankelijk. Op woensdagen is er opvang tot 13u30. Voor voor- en naschoolse opvang worden fiscale attesten afgeleverd.

Is er een taalachterstand voor Frans en Engels wanneer kinderen later instromen in de Arkadesschool?

Frans en Engels worden aanvankelijk heel speels en projectmatig aangeboden. Nieuwe leerlingen pikken altijd snel in.

Is mijn kind ‘slim’ genoeg voor een Arkadesschool?

Het gaat niet alleen om IQ-cijfers. Die meten slechts een cognitief gegeven. Hoogbegaafdheid is echter zichtbaar in meer zoals in het zijnsluik. In onze school gaat er ook aandacht naar het zijnsluik. Op cognitief vlak zetten we niet enkel in op inhoud maar ook op de vaardigheden (executieve functies), metavaardigheden en levenshouding (mindset).

De school spreekt ervan om ons kind, dat in de tweede kleuterklas zit, te versnellen. Kan ik mijn kind inschrijven voor het eerste leerjaar?

Als de klassenraad een positief advies heeft geformuleerd om te versnellen dan kan je je kind inschrijven in het eerste leerjaar. Een kind moet de leeftijd van 5 jaar hebben versneld naar het eerste leerjaar te kunnen gaan.

Hoe weten we of onze peuter of kleuter past binnen een Arkadesschool?

De meeste ouders zien al een ontwikkelingsvoorsprong bij hun jonge kind. Vaak is er voorsprong bij een ouders broer en/of zus. Het kleuterprogramma is nog eerder standaard maar biedt wel de nodige uitdagingen. Het lesprogramma is deels al afgestemd op wat er nadien in de lagere school wordt aangeboden.

Kunnen we bij jullie terecht voor een IQ-test?

We hebben enkele partners waar me mee samenwerken. IQ-test kunnen wel afgenomen worden binnen het schoolgebouw zodat het voor het kind een vertrouwde omgeving blijft.

Wat als er geen match is tussen mijn kind en het Arkadesconcept. Kan het dan terug overstappen naar een gewone school of is er dan te veel voorsprong?

Binnen ons lesprogramma bieden we meer dan een reguliere school, zoals het werken rond het zijnsluik. Dat is enkel mooi meegenomen. De leerstof zelf is verdiepend en zal zelden leerdoelen van een hogere graad raken. Als we dat zouden doen, dan hebben de leraren van een hoger jaar problemen en dat willen we vermijden.

CONTACT

Hoofdvestiging:

Arkades Herentals
Herenthoutseweg 124
2200 Herentals
Telefoon: 014 74 96 94
E-mail: directie.herentals@bsarkades.be
Instellingsnummer: 132076

Arkades Gent
Ganzendries 149
9000 Gent
Telefoon: 09 210 16 40
E-mail: directie.gent@bsarkades.be

Arkades Houthalen
Huidevettersstraat 5
3530 Houthalen
Telefoon: 011 49 51 30 
E-mail: directie.houthalen@bsarkades.be

INSCHRIJVEN

Uw kind inschrijven bij Arkades? Alle benodigde informatie kan u vinden op onze inschrijfpagina.